...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (όπως την επεξεργάστηκε ο Π.Σ.Φ) θα υπάρξει ανακοίνωση απο τον ΕΟΠΥΥ για την ημερομηνία της σύναψης των συμβάσεων.ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣτ… ……………σήμερα την ………………………………201… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας που χάριν συντομίας  θα αποκαλείται ΕΟΠΥΥ και που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Λεωφόρος Κηφισίας 39) με Α.Φ.Μ. ……………………..(Δ.Ο.Υ  …………..) και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ. Γεράσιμο Βουδούρη νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ. ………………………… απόφαση του Δ.Σ. του ………............................
ΙΙ. Ο φυσικοθεραπευτής  ………………………………, με επαγγελματική έδρα στην οδό     …………..., αριθμό ……, ΤΚ……………., έχοντας ΑΦΜ ……………………………………, ΑΔΤ ………………… και Αριθμό Μητρώου στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ) …………………, καλούμενος χάριν συντομίας «συμβαλλόμενος φυσικοθεραπευτής» υπογράφουν σύμβαση παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ(ΦΕΚ 2456/Β΄/3.11.2011) με έναρξη ισχύος από 1/1/2012.

   ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο ΕΟΠΥΥ, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού  Παροχών Υγείας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα αυτής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτός ορίζει, τα αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένα δικαιούμενα πρόσωπα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να εκτελεί φυσικοθεραπευτικές πράξεις στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, με την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης και τον κώδικα δεοντολογίας των φυσικοθεραπευτών, μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του, και βάσει των καταστατικών διατάξεων και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΠΥΥ καθώς και των συναφών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, και τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους όρους της παρούσας σύμβασης.

2. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συμβάλλεται με εργαστήρια φυσικοθεραπείας και με φυσικοθεραπευτές, με έναρξη επιτηδεύματος στις αρμόδιες ΔΟΥ χωρίς εργαστήριο φυσικοθεραπείας, για κατ’  οίκον θεραπείες.

3.  Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας θα πρέπει να έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 29/87, ΦΕΚ 8/Α’/4/2/1987 περί άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

4.  Ο φυσικοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος μετά την υπογραφή της σύμβασης να δέχεται για θεραπεία  τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετικό παραπεμπτικό και είναι απαραιτήτως εγκεκριμένο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ.

5.  Ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας με πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο Β.Δ. 411/72, το Π.Δ. 157/1991 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη προκύψει σχετικά με την έγκριση φυσικοθεραπευτικών πράξεων, όπως και σε οποιεσδήποτε ερμηνευτικές εγκυκλίους αρμοδίων Υπουργείων για τα παραπάνω ή σε ειδικές εγκυκλίους ή οδηγίες περί εγκρίσεως φυσιοθεραπευτικών πράξεων.
 Στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά συνεδρία (επίσκεψη) 20 ευρώ (ΦΕΚ 2456/Β’/3/11/2011) εντός της οποίας εκτελούνται όσες φυσικοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες. Στο παραπεμπτικό αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών (επισκέψεων).

6. Οι πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή, εκτελούνται μόνον από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές, σε χώρους όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών (Π.Δ. 29/87, Π.Δ. 90/95, Νόμος 3329/2005,άρθρο 33, ΦΕΚ 2456/Β΄/3.11.2011 ). Οι πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή συνταγογραφούνται από τους θεράποντες ιατρούς τους έχοντες ανάλογη ειδικότητα σε ξεχωριστό παραπεμπτικό, στο οποίο δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και πράξεις ιατρικών ή άλλων ειδικοτήτων (Νόμος 3329/2005, άρθρο 33).

7.  Απαγορεύεται να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο πλην της νόμιμης αμοιβής της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας, όπως αυτή είναι κοστολογημένη από τις  ισχύουσες διατάξεις.


8. Τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται και να ελέγχουν τη θεραπεία που παρέχει το εργαστήριο στους ασφαλισμένους του καθώς και να επισκέπτονται ανά πάσα στιγμή το εργαστήριο για την εκτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου.

9.  Ο συμβαλλόμενος φυσικοθεραπευτής, όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την παροχή οποιονδήποτε διευκρινίσεων, σχετικών με τις υπηρεσίες του προς τους ασφαλισμένους, υποχρεούται στην παροχή αυτών, με τον τύπο που έχουν ζητηθεί (εγγράφως ή προφορικώς), μέσα στις τασσόμενες από τις υπηρεσίες προθεσμίες.

10.  Ο συμβαλλόμενος φυσικοθεραπευτής πριν την εκτέλεση φυσικοθεραπείας υποχρεούται να ελέγξει την ισχύ του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και την ταυτοπροσωπία του προσερχόμενου για φυσικοθεραπεία με τον δικαιούχο ασφάλισης, υποχρεούται δε να αρνηθεί την εκτέλεση των παραπεμπτικών με φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες (επισκέψεις) εάν στο παραπεμπτικό:
-       Δεν έχουν καταχωρηθεί σε σχετική έντυπη εντολή του βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου.
-       Δεν έχουν συμπληρωθεί τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου  (αρ. μητρώου, ονοματεπώνυμο) και η νόσος από την οποία πάσχει.
-       Η σχετική εντολή δεν φέρει την ημερομηνία έκδοσής της και τα  στοιχεία  του θεράποντος ιατρού, όπως ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, Δ/νση ιατρείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ και ΑΜΚΑ.
-       Δεν έχει θεωρηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ.
-       Έχει παρέλθει ένας μήνας από την θεώρησή της από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
-       Οι εντολές για φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες (επισκέψεις) φέρουν διορθώσεις, προσθήκες, ξέσματα ή αλλοιώσεις χωρίς να έχει τεθεί η αντίστοιχη σφραγίδα θεράποντος ή ελεγκτή ιατρού.

11.  Αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά οποιαδήποτε κατεύθυνση των ασθενών σε συγκεκριμένους ιατρούς για αναγραφή φυσικοθεραπευτικών συνεδριών (επισκέψεων) ή σε συγκεκριμένους φυσικοθεραπευτές για την εκτέλεση των φυσικοθεραπευτικών συνεδριών (επισκέψεων).

12.  Απαγορεύεται και αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά η  παρακράτηση ή αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από το φυσικοθεραπευτή βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων, καθώς και η μεσολάβησή του, με οποιονδήποτε τρόπο, για θεώρηση εντολών φυσικοθεραπευτικών συνεδριών (επισκέψεων). Σε περίπτωση που βιβλιάρια ασθενείας παραμείνουν για οποιοδήποτε λόγο στο χώρο του εργαστηρίου, ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να τα παραδώσει άμεσα και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες στις αρμόδιες υπηρεσίες  του ΕΟΠΥΥ.

13.  Για φυσικοθεραπείες οίκοι, είναι απαραίτητη η συνταγογράφηση τους από ειδικό ιατρό και υποχρεωτική η έγκριση τους από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες ή Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Κατ’ οίκον δύνανται να εκτελούνται οι οριζόμενες φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι από τις διατάξεις  του Β.Δ 411/1972, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Όπου δεν υπάρχουν αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες η έγκριση γίνεται από τον Διευθυντή των Κεντρικών Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου.
Σε κάθε περίπτωση η έγκριση των εντολών φυσικοθεραπευτικών πράξεων θα γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ.

14.  Το βιβλιάριο ασθενείας είναι αυστηρώς προσωπικό και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του για λογαριασμό τρίτων προσώπων.

15.  Παράβαση των όρων της σύμβασης αυτής αποτελεί αιτία μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ.                                                                                          
              Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από τον φυσικοθεραπευτή, και εφόσον έχουν δοθεί έγγραφες εξηγήσεις σε γραπτό αίτημα του ΕΟΠΥΥ και δεν είναι επαρκείς ο φυσικοθεραπευτής ορίζεται να καταβάλλει στο ΕΟΠΥΥ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με την δημιουργηθήσα βλάβη. Σε περίπτωση διαφωνίας τα δύο μέρη μπορούν να προσφύγουν με ένδικα μέσα στα δικαστήρια της χώρας μας.

16.  Το πρώτο 15θήμερο του μήνα ο συμβαλλόμενος φυσικοθεραπευτής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, μόνο μια φορά για κάθε διάστημα, αίτηση πληρωμής της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας (επίσκεψης) στην οποία να αναγράφεται το χρονικό διάστημα που αφορούν οι επισυναπτόμενες εντολές (ανώτερο όριο εντολές τριών μηνών) και να    επισυνάπτονται:

  1. Τα πρωτότυπα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης όσων ασφαλισμένων υπέβαλε για φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια αυτή.

  1. Αναλυτική κατάσταση σε τρία όμοια αντίγραφα από τα οποία τα δύο πρώτα θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του φυσικοθεραπευτή θα περιέχουν δε ανά μήνα και ημερομηνία τον αριθμό μητρώου των ασφαλισμένων ασθενών και το ονοματεπώνυμό τους. Το τρίτο από τα αντίγραφα αυτά θεωρημένο από την αντίστοιχη υπηρεσία παραλαβής του Ταμείου θα παραλαμβάνεται από τον συμβαλλόμενο φυσικοθεραπευτή.

  1. Οι ανωτέρω καταστάσεις, θα εξοφλούνται σε 45 ημέρες και στο 90% του ζητούμενου ποσού το δε υπόλοιπο 10% αφού ελεγχθούν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του αρμόδιου Τομέα του ΕΟΠΥΥ θα αποτελούν μαζί με τα πρωτότυπα των εντολών, τίτλους για έκδοση οριστικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου φυσικοθεραπευτή σύμφωνα με τον νόμο 3965/2011, άρθρο 24, παρ. 2.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα ισχύουν νέοι όροι.

17.   Ο φυσικοθεραπευτής που συμβάλλεται με το ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να εγγράφεται και να πιστοποιείται ως χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων παράλληλα να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των επισκέψεων και παρεχόμενων υπηρεσιών που πραγματοποιεί στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συμβαλλόμενος φυσικοθεραπευτής δεν θα αποζημιώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

18.   Η λήξη της παρούσας σύμβασης επέρχεται με έγγραφη καταγγελία από ένα τουλάχιστον από τα μέρη που υποχρεωτικά κοινοποιείται στο έτερο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά παρέλευση (1)ενός μηνός από την κοινοποίηση, η οποία όταν προέρχεται από τον συμβαλλόμενο φυσικοθεραπευτή πρέπει να γίνεται με αντίστοιχη εγγραφή της καταγγελίας στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Ταμείου. Το Ταμείο έχει δικαίωμα αζημίως να καταγγείλει τις συμβάσεις είτε όλων των συμβαλλόμενων φυσικοθεραπευτών συνολικά με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, είτε ενός συμβαλλόμενου φυσικοθεραπευτή με έγγραφό του, το οποίο θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και θα του επιδοθεί με αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής. Το ίδιο δικαίωμα αναίτιας και αζήμιας καταγγελίας έχει και ο φυσικοθεραπευτής με την επίδοση έγγραφης καταγγελίας και την εγγραφή της στο πρωτόκολλο του Ταμείου.
Επίσης, οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αζημίως για τον καθένα, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού προηγουμένως ενημερώσουν δύο μήνες πριν η μία πλευρά την άλλη.

19.  Οι όροι της παρούσας Σύμβασης έχουν την έγκριση και του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.).

20.   Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο, τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και πήραν δύο (2) αντίγραφα ο ΕΟΠΥΥ και (1) αντίγραφο ο συμβαλλόμενος φυσικοθεραπευτής.

21.  Εκκρεμεί η υποχρέωση ο φυσικοθεραπευτής να υποβάλλει στην τοπική υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια ή βεβαίωση  λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας ή εάν δεν διαθέτει Εργαστήριο, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κατ’ οίκον θεραπείες, καθώς και βεβαίωση του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ότι είναι  τακτικό μέλος του. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, λόγω του όγκου των ενδιαφερομένων φυσικοθεραπευτών, για γραφειοκρατικούς λόγους η βεβαίωση του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θα πρέπει να κατατεθεί εντός (2) δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας για την τελική ισχύ της σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Υ.                                   Ο/Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ   
                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου