...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι.Ε.Ε)

Συνάδελφοι

Αναρτήθηκε στο site του Π.Σ.Φ ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία σύναψης συμβάσεων με τις Ι.Ε.Ε . 

Η Δ.Ε του Π.Τ Σερρών μελετά τις συμβάσεις ,έχει έρθει σε επαφή με τις 4 εταιρείες για να διευκρινήσει τα σημεία που υπέδειξε ο Νομικός του Συλλόγου και θα ενημερωθείτε απο την Δ.Ε την Τρίτη 8-7-2014 σε συνάντηση σε χώρο που θα σας ανακοινωθεί με sms.

Την ανακοίνωση του Π.Σ.Φ καθώς και τις συμβάσεις της κάθε εταιρείας θα την βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:


http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=2434&catid=1

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να τυπώνουν:

1) την  «Δήλωση Προσχωρήσεως» κατάλληλα σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της νομικής οντότητας ή τον Πάροχο/Φυσικό Πρόσωπο (Φυσικοθεραπευτή) (είναι διαφορετική για νομικά & φυσικά πρόσωπα – βλέπε συνημμένη δήλωση ανά εταιρεία).
 Η Δήλωση αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. / Ελληνική Αστυνομία και να αποσταλεί μόνο σε pdf αρχείο στο email :        iee@psf.org.gr      μέχρι τις 15/7/2014.
 Την πρωτότυπη πρέπει να την κρατήσει ο πάροχος στο αρχείο του σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΕΟΠΥΥ στο μέλλον.

2) την  «Δήλωση προς ΕΟΠΥΥ» κατάλληλα σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της νομικής οντότητας ή τον Πάροχο/Φυσικό Πρόσωπο (συνημμένα «Σχέδιο ΔΗΛΩΣΗΣ προς ΕΟΠΥΥ-ΤΕΛΙΚΟ»), με την οποία αιτείται ο Πάροχος την αποστολή των ηλεκτρονικών στοιχείων της eΔΑΠΥ από τον ΕΟΠΥΥ προς την εταιρεία της επιλογής του (βλέπε συνημμένη δήλωση ανά εταιρεία).
 Η Δήλωση αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. / Ελληνική Αστυνομία και να αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά σε pdf αρχείο στο ανωτέρω email (όπου θα φαίνεται σκαναρισμένη η υπογραφή και η σφραγίδα).
Την πρωτότυπη πρέπει να την κρατήσει ο πάροχος στο αρχείο του σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΕΟΠΥΥ στο μέλλον.

 ΦΕΚ εκπροσώπησης (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ή καταστατικό στο οποίο εμφανίζονται οι Διαχειριστές/Νόμιμοι Εκπρόσωποι (για Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) – ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

Διευκρίνιση: Όσοι συνάδελφοι αποστείλουν μόνοι τους τα δικαιολογητικά προς τις ΙΕΕ, θα πρέπει να στείλουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η σχετική νομολογία (όπως δύο (2) αντίγραφα σύμβασης, άδεια λειτουργίας εργαστηρίου, βεβαίωση του Π.Σ.Φ., δήλωση προσχώρησης, δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ, κ.α.).

Ο Π.Σ.Φ. – Ν.Π.Δ.Δ. εγγυάται μόνο για όσες δηλώσεις μελών κατατεθούν με την παραπάνω διαδικασία.

Η Δ.Ε ΤΟΥ Π.Τ ΣΕΡΡΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου