...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 άρθρο 100 παρ. 2 ΄΄Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.΄΄  
Αυτό σημαίνει οτι πρέπει να καταθέτουμε τα παραπεμπτικά του Μηνός μέχρι τις 20 του επόμενου Μήνα.

Παραμένει κανονικά το δικαίωμα του χρόνο εκτέλεσης που είναι 2 μήνες απο την έκδοσή του.

Επίσης στο άρθρο 97 προβλέπονται τα εξής:   Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως ισχύει προστίθεται υποπαράγραφος ΣΤως εξής:


«ΣΤ. Σε Φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασματική θεραπεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή του με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων που υποβάλλονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης.
Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66). 

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε.
Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου